Obchodné podmienky projektu „Aj predaj bytu môže byť RE/MAX"

Preambula

Podmienkou získania darčekového poukazu od partnera projektu – cestovnej kancelárie Satur Travel,a.s., je realizácia kompletného obchodného prípadu sprostredkovania predaja nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie RE/MAX Diamond , so sídlom Miletičova 1, 82108 Bratislava.

 • I. Všeobecné ustanovenia
  • 1. SATUR TRAVEL a.s. /ďalej „CK“/ prehlasuje, že je cestovnou kanceláriou poskytujúcou služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle príslušnej právnej úpravy.
  • 2. MaklériSK,s.r.o. vykonávajúca realitnú činnosť /ďalej len „sprostredkovateľ“/ ako realitná kancelárie RE/MAX Diamond na základe frančízovej zmluvy.
  • 3. Darčeková poukážka je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota a spôsob použitia sú dané rozhodnutím sprostredkovateľa, pri rešpektovaní týchto zmluvných podmienok.
 • II. Použitie darčekovej poukážky
  • 1. Darčeková poukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek fyzickou osobou.
  • 2. Darčeková poukážka môže byť využitá na zaplatenie zájazdu organizovaného CK, ktorý zodpovedá typu darčekovej poukážky, alebo inej špecifikácii uvedenej na darčekovej poukážke.
  • 3. Použitie darčekovej poukážky bude spočívať v úhrade ceny zájazdu alebo jej časti tak, že nominálna hodnota darčekovej poukážky bude započítaná na cenu zájazdu po jej odovzdaní v neporušenej a/alebo nepozmenenej podobe predajcovi zájazdu zastupujúceho CK. Darčekovú poukážku je možné použiť len na zájazd, ktorý sa uskutoční v celom rozsahu najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka po uzavretízmluvy v zmysle čl. II odsek 5 týchto podmienok.
  • 4. Pokiaľ nie je dohodnuté ináč, darčeková poukážka nemôže byť použitá na nákup leteniek alebo iných dopravných cenín.
  • 5. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť CK. Darčekovú poukážku je možné využiť iba na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu.
  • 6. Darčekovú poukážku je možné použiť spoločne s inými darčekovými poukážkami.
  • 7. V prípade straty alebo pozmenenia podoby darčekovej poukážky Sprostredkovateľ nie je povinný zabezpečiť novú darčekovú poukážku od CEK Satur Travel a.s.