SATUR-Baner

Obchodné podmienky projektu „Aj predaj bytu môže byť RE/MAX"

Preambula

Podmienkou získania darčekového poukazu od partnera projektu – cestovnej kancelárie Satur Travel,a.s., je realizácia kompletného obchodného prípadu sprostredkovania predaja nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie RE/MAX Diamond , so sídlom Miletičova 1, 82108 Bratislava.

 • I. Všeobecné ustanovenia
  • 1. SATUR TRAVEL a.s. /ďalej „CK“/ prehlasuje, že je cestovnou kanceláriou poskytujúcou služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle príslušnej právnej úpravy.
  • 2. MaklériSK,s.r.o. vykonávajúca realitnú činnosť /ďalej len „sprostredkovateľ“/ ako realitná kancelárie RE/MAX Diamond na základe frančízovej zmluvy.
  • 3. Darčeková poukážka je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota a spôsob použitia sú dané rozhodnutím sprostredkovateľa, pri rešpektovaní týchto zmluvných podmienok.
 • II. Použitie darčekovej poukážky
  • 1. Darčeková poukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek fyzickou osobou.
  • 2. Darčeková poukážka môže byť využitá na zaplatenie zájazdu organizovaného CK, ktorý zodpovedá typu darčekovej poukážky, alebo inej špecifikácii uvedenej na darčekovej poukážke.
  • 3. Použitie darčekovej poukážky bude spočívať v úhrade ceny zájazdu alebo jej časti tak, že nominálna hodnota darčekovej poukážky bude započítaná na cenu zájazdu po jej odovzdaní v neporušenej a/alebo nepozmenenej podobe predajcovi zájazdu zastupujúceho CK. Darčekovú poukážku je možné použiť len na zájazd, ktorý sa uskutoční v celom rozsahu najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka po uzavretízmluvy v zmysle čl. II odsek 5 týchto podmienok.
  • 4. Pokiaľ nie je dohodnuté ináč, darčeková poukážka nemôže byť použitá na nákup leteniek alebo iných dopravných cenín.
  • 5. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť CK. Darčekovú poukážku je možné využiť iba na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu.
  • 6. Darčekovú poukážku je možné použiť spoločne s inými darčekovými poukážkami.
  • 7. V prípade straty alebo pozmenenia podoby darčekovej poukážky Sprostredkovateľ nie je povinný zabezpečiť novú darčekovú poukážku od CEK Satur Travel a.s.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik