DEDIČSTVO aneb... celoživotný MAJETOK

Už samotná skutočnosť, že prišla na riešenie takáto situácia je neľahký moment. Ak vám zomrie blízky človek, máte plnú hlavu emócií, najnutnejších povinností s pohrebom a lepšej či horšej komunikácie s rodinou. Málokto premýšľa v tom okamihu nad tým, ako to dopadne s majetkom zosnulého. Tá téma však čaká na svoju príležitosť, a nie je možné ju obísť. Vysporiadanie majetku po zosnulom – poručiteľovi – má ako neľahké zadanie notár, ktorému je podľa miesta posledného trvalého pobytu súdom toto dedičské konanie pridelené. Notár následne vyzve dedičov k účasti.

Kto môže byť dedič?

Dedič je stanovený podľa Zákona – poznáme priamych a nepriamych dedičov podľa rodinnej príslušnosti. Majetok však môže zdediť aj človek bez rodinných väzieb, ak Zosnulý zanechal po sebe dôležitú úradnú listinu – Závet. V poslednom čase sa s takouto formou odkázania majetku stretávame čoraz častejšie, nakoľko si tak ľudia zabezpečujú partnerov, s ktorými boli v inom ako manželskom zväzku, prípadne ľudia, ktorí nemajú blízke rodinné osoby, či mali bohužiaľ v rodine vážne nezhody a spory. Závet musí byt spísaný za života rukou alebo formou notárskej zápisnice. Podpis je najlepšie zrealizovať pred notárom, alebo ak to nie je možné, tak za prítomnosti dvoch svedkov (tu je na neskoršie spochybnenie určite väčší predpoklad).

Získajte odhad ceny nehnuteľnosti

Zadajte obec, kontakt a my Vám zavoláme, spýtame sa Vás na pár otázok a povieme Vám trhovú cenu nehnuteľnosti.

Odhad ceny
Mgr. Zuzana Mičová

Čo môže dedič zdediť?

Majetok je notárom v priebehu dedičského konania rozdelený na cenu majetku a hodnotu dlhov. Ku nám sa najčastejšie dostane od notára žiadosť na ocenenie nehnuteľného majetku – bytov, domov, pozemkov zistených z katastra podľa mena, alebo po nahlásení priamo dedičmi. Ponúkame takéto Potvrdenie o hodnote pre našich klientov zdarma. Ak je na nehnuteľnosti, ktorá bola majetkom zosnulého hypotéka – teda zapísané záložné právo banky, dedí sa nehnuteľnosť ako aj povinnosť splácať úver – ten spadá do dlhov poručiteľa.

Čo v prípade ak nehnuteľnosť zdedia viacerí dediči?

Máme aj ideálne prípady, keď sa dediči (najčastejšie to bývajú súrodenci) dohodnú, ako s nehnuteľnosťou naložia. Oveľa častejšie však dochádza v tomto aj tak neľahkom rozpoložení ešte ku sporom a situáciám, ktoré vedú k hádkam o majetok. Až sa mi nechce veriť, ako je povýšený majetok nad medziľudské a navyše priamo rodinné vzťahy. Čo je najhoršie, tie spory trvajú roky, nehnuteľnosti strácajú na hodnote aj na kondícii, zo vzťahov sú ruiny. Nehnuteľnosť aj iný majetok sa opraviť dá, vzťahy málokedy.

Autor článku: Mgr. Zuzana Mičová

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik