Bojujme proti legalizácii príjmu z trestnej činnosti!

Kupujete nehnuteľnosť a pri Rezervačnej zmluve ste museli v realitnej kancelárii vypĺňať rôzne tlačivá týkajúce sa Zákona č. 297/2008 Z.z. – Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu? Neľakajte sa. V tomto prípade si môžete byť istí, že nehnuteľnosť kupujete cez realitnú kanceláriu, ktorá striktne dodržiava zákonné nariadenia nakoľko si je vedomá, že je povinnou osobou na účely tohto zákona.

Získajte odhad ceny nehnuteľnosti

Zadajte obec, kontakt a my Vám zavoláme, spýtame sa Vás na pár otázok a povieme Vám trhovú cenu nehnuteľnosti.

Odhad ceny

Čo ste to vlastne museli vypisovať a prečo?

Každý podnikateľský subjekt, ktorý je povinnou osobou, musí vo vzťahu ku svojim klientom vykonať určité úkony, ktoré sa vo všeobecnosti označujú ako „starostlivosť“ a sú vykonané za účelom odhalenia prípadnej legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V princípe poznáme tri základné druhy starostlivosti o klienta:
1. základná starostlivosť
2. zjednodušená starostlivosť
3. zvýšená starostlivosť

Základnú starostlivosť je povinná osoba vykonať vo vzťahu ku klientovi napríklad pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15.000 eur. Pri vykonaní takého obchodu v hotovosti v sume najmenej 10.000,- eur, pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov klienta, alebo ak má podozrenie, že klient pripravuje, alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na hodnotu obchodu.
Legalizácia príjmu z trestnej činnosti

Základná starostlivosť zahŕňa najmä: identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie, identifikáciu konečného užívateľa výhod, získanie informácii o účele a plánovanej povahe obchodu, zistenie, či klient, alebo konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou a nemenej dôležité zistenie, či klient koná vo svojom mene a vie preukázať pôvod finančných prostriedkov pri obchode.

Povinná osoba v zmysle tohto zákona, v našom prípade realitná kancelária, má povinnosť identifikovať neobvyklú obchodnú operáciu, zdržať ju a neodkladne ju ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke.

V prípade, že kúpu nehnuteľnosti vykonávate vo vlastnom mene a viete preukázať pôvod finančných prostriedkov, nemáte sa čoho obávať a môžete pokojne vypísať v realitnej kancelárii všetky potrebné formuláre.

Zvýšenú starostlivosť musí povinná osoba vykonať ak na základe posúdenia predstavuje niektorý z klientov alebo z druhov obchodu vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Vykonáva sa vždy pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu, pri obchode s politicky exponovanou osobou alebo s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú, prípadne ak sa obchod vykonáva bez fyzickej prítomnosti klienta bez možnosti určitých bezpečnostných opatrení, či v prípade úhrady kúpnej ceny z neznámeho zdroja.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik