Poistenie nehnuteľnosti

Viete, aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti? Ak, nie a nie ste si celkom istí, prečítajte si nasledujúcich pár riadkov. Nadobudnutie hnuteľného či nehnuteľného majetku môže trvať aj niekoľko rokov. O to bolestnejšia je následná strata, ktorú môžu vyvolať prírodné živly, alebo iné okolnosti. Veľakrát sa stane, že domov, v ktorom sú vaše všetky úspory (často ešte aj tie nezarobené) je zničený behom krátkeho okamžiku a vy ani neviete kedy? kto? ako? alebo čo? sa vlastne stalo. Čiastočný pocit bezpečia vám môže poskytnúť poistenie majetku. Pred jeho uzatvorením je dobré, aby ste poznali základné rozdiely medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti.

Rozdiel medzi poistením domácnosti a poistením nehnuteľnosti.

Poistenie domácnosti sa vo väčšine prípadov vzťahuje na všetky hnuteľné veci v domácnosti. Na nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, elektroniku, domáce spotrebiče alebo veci osobnej potreby… Obrazne by sa dalo povedať, že všetko to, čo by vypadlo z nehnuteľnosti, keby sme ju otočili dole hlavou a potriasli. Naopak, poistenie nehnuteľnosti/budov chráni všetky múry domu alebo bytu aj so stavebnými súčasťami, ako sú napríklad okná, dvere, podlahy alebo aj vstavané skrine. Poistiť si tak môžete aj garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény a ďalšie iné vedľajšie stavby, spolu s primárnou nehnuteľnosťou.

Poistenie nehnuteľnosti

Proti čomu všetkému si môžete poistiť majetok?

Zvyčajne je to proti výbuchu, úderu blesku, požiaru, pádu lietadla, vytopeniu z vodovodného zariadenia, víchrici, krupobitiu, vandalizmu po vlámaní, lúpeži, kráde- ži, lavíne, zosuvu pôdy, pádu predmetov, ťarche snehu, povodni, zemetraseniu, nárazu vozidla, vandalizmu, rázovej vlne, prepätiu, dymu alebo atmosférickým zrážkam.

Čo je predmetom poistenia?

Medzi poistené veci pri poistení domácnosti patria všetky hmotné hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu alebo chaty a slúžia na uspokojovanie potrieb poisteného alebo príslušníkov jeho domácnosti, a nachádzajú sa v mieste poistenia. Predmetom poistenia sú tak napríklad, okrem iného, aj cennosti, umelecké diela a starožitnosti, elektronické prístroje či cudzie veci nachádzajúce sa v mieste poistenia, ktoré upravuje poistná zmluva a mnohé iné. V prípade poistenia nehnuteľnosti je predmetom poistenia budova alebo vedľajšia stavba vo vlastníctve poisteného, taktiež sem patria aj stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie či zásoby paliva vo vlastníctve poisteného, ak sa nachádzajú na mieste poistenia. Prípadne sa dá poistiť aj náhrobný kameň alebo aj skleník.

PRI ZVAŽOVANÍ POISTENIA, BY STE SI MALI RIADNE PREŠTUDOVAŤ POISTNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V ZMLUVE, ABY STE VEDELI PROTI ČOMU VŠETKÉMU STE CHRÁNENÝ A DO AKEJ VÝŠKY.

Získajte odhad ceny nehnuteľnosti

Zadajte obec, kontakt a my Vám zavoláme, spýtame sa Vás na pár otázok a povieme Vám trhovú cenu nehnuteľnosti.

Odhad ceny

Miesto poistenia

Pri poistení domácnosti sa miestom poistenia poväčšine chápe:
  • byt v bytovom dome: miestom poistenia sú aj priestory tvoriace príslušenstvo bytu (pivnica, špajza). Taktiež garáž v pôdoryse bytového domu, v tom istom vchode bytového domu v ktorom je byt a oplotený pozemok patriaci k bytu v bytovom dome, na ktorý je priamy vstup z bytu v bytovom dome
  • rodinný dom, alebo byt v rodinnom dome: miestom poistenia sú aj garáž v pôdoryse rodinného domu, vedľajšie stavby na rovnakom pozemku, garáž na rovnakom pozemku ako je dom, oplotený pozemok patriaci k rodinnému domu
  • chata: miestom poistenia je aj garáž v pôdoryse chaty, vedľajšie stavby na rovnakom pozemku, garáž na rovnakom pozemku ako je chata, oplotený pozemok patriaci k chate
  • miestom poistenia môže byť garáž alebo vedľajšie stavby na inej adrese
Miestom poistenia pri poistení nehnuteľnosti je:
  • poistená budova alebo poistená vedľajšia stavba
  • pozemok, na ktorom je poistená budova alebo poistená vedľajšia stavba postavená (miesto v poistnej zmluve určené adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely (pozemku) na území SR)
  • miestom poistenia pre prípad škody vzniknutej na stavebnom materiáli je aj zariadenie staveniska v mieste poistenia
Poistenie nehnuteľnosti

MODERNÉ POISTENIA PONÚKAJÚ MOŽNOSŤ POISTIŤ SI V RÁMCI POISTENIA MAJETKU AJ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU.

Škody, ktoré sú z poistného plnenia vylúčené

Vo väčšine prípadov poisťovne nepreplácajú škody, ktoré vznikli napríklad vedomou nedbanlivosťou alebo úmyselným poistením, jadrovou energiou, ionizujúcim žiarením alebo kontaminujúcou rádioaktivitou, v súvislosti s vojnovými udalosťami, vnútornými nepokojmi alebo štrajkom, sabotážou, teroristickým činom či represívnymi zásahmi štátnych orgánov. Pri zvažovaní poistenia, by ste si mali riadne preštudovať poistné podmienky uvedené v zmluve, aby ste vedeli proti čomu všetkému ste chránený a do akej výšky.

Nezabúdajme ani na poistenie zodpovednosti.

Poistenie majetku nemusí byť len o poistení nehnuteľnosti či domácnosti. Moderné poistenia ponúkajú možnosť poistiť si v rámci poistenia majetku aj zodpovednosť za škodu. Ak vytopíte suseda tým, že vám pretiekla voda z vane alebo práčky a spôsobíte mu škodu, nepomôže, že bol poistený. Poisťovňa mu síce škodu uhradí, ale potom ju prostredníctvom súdu bude vymáhať od vás. Preto sa odporúča mať uzavreté aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá kryje tak zodpovednosť za škody z držby vlastníctva nehnuteľnosti (ak napríklad spadne škridla zo strechy vášho domu na susedove auto), ako aj z občianskeho života (ak napríklad zhodíte regál v obchode, pri lyžovačke, korčuľovaní či ak pri bicyklovaní zrazíte človeka, respektíve, ak váš pes pohryzie suseda či spôsobí dopravnú nehodu.). Toto poistenie sa vzťahuje nielen na škody, ktoré spôsobí majiteľ nehnuteľnosti, ale aj na všetky osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Preplatí tak aj škody, ktoré spôsobí jeho manžel či manželka alebo deti.

Pravidelne si kontrolujte poistnú zmluvu.

Zmluva, ktorá je aktuálna dnes, o niekoľko rokov už nemusí byť. Preto si zmluvu minimálne raz ročne prezrite, či poistná suma vyhovuje momentálnej hodnote nehnuteľnosti. Okrem iného si aj osviežite, čo všetko máte poistené. Podpoisteniu sa môžete vyhnúť aj tak, že si v poistnej zmluve nastavíte indexáciu, ktorá Vám bude zvyšovať poistné krytie (samo- zrejme aj poistné) podľa inflácie. Poistenie majetku nijako nezabráni negatívnym udalostiam, ktoré ho môžu postihnúť, avšak môže aspoň zmierniť jeho dopady.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik